Vi är Axiell Sverige

Axiell har funnits sedan mitten av 80-talet och var först ut av de nordiska länderna med att skapa ett bibliotekssystem. Och sedan dess har vi fortsatt att utveckla system och tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter.

Idag är Axiell Sverige, som ingår i koncernen Axiell Group, en helhetsleverantör av IT-lösningar och tjänster för bibliotek i Sverige. Vi är mycket stolta över att långt fler än hälften av alla folkbibliotek i Sverige använder vårt marknadsanpassade bibliotekssystem BOOK-IT, samt verktyget för det digitala biblioteket, Axiell Arena.

Det norska bolaget Bibliotekenes IT-senter (Bibits), Bibliotekscentrum Sverige AB samt Open Library Solutions (OLS) med biblioteksplattformarna Mikromarc och Saga ingår numera i Axiell-koncernen. Det innebär att våra möjligheter att investera i nya lösningar stärks ytterligare, och våra kunder får goda möjligheter att involveras och följa med på den digitala utvecklingsresa som alltmer efterfrågas av både biblioteksmarknaden och låntagarna.

På Axiell Sverige arbetar knappt fyrtio medarbetare, varav de flesta är bibliotekarier eller systemutvecklare. I vår personalstyrka finns också grafiska formgivare, administratörer och experter av olika slag. Tillsammans och med hjälp av värdefulla synpunkter från våra användare utvecklar vi IT-relaterade produkter och tjänster i takt med att förändringar sker på biblioteksmarknaden. Vårt fokus för vårt arbete är så klart att underlätta bibliotekspersonalens vardag och skapa maximal tillgänglighet för låntagarna. Men gemensamt för oss alla är också att vi har ett stort engagemang för de kulturella fundamenten i vårt samhälle, att stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser och befrämja de möjligheter och den roll biblioteken spelar idag och i framtiden. Det är utifrån dessa aspekter vi utvecklar våra system.

Fakta om Axiell

Axiell Groups vision är att vara förstahandsvalet för folk- och skolbibliotek, muséer och arkiv i Europa och hjälpa dem nå målet att vara viktiga hörnstenar i byggandet av en ny digital kunskapsvärld.
Respekt – Vi respekterar och tar ansvar för våra kunder och varandra på ett öppet och ärligt sätt.
Teamwork – Vi tror på att dela kunskaper med varandra och våra kunder. Dialog och ett öppet sinne engagerar och motiverar både gruppmedlemmar och kunder.
Innovation – Vi måste befinna oss i framkanten och sträva efter att hitta kreativa lösningar. Vi främjar en kreativ och transparent arbetsmiljö för att uppmuntra innovativa idéer.
Hängivelse – Vi går den extra milen för våra kunder och medarbetare. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och utmaningar så att vi kan möta både dagens och framtidens krav. Vi lyssnar och anpassar oss.
Glädje och framgång – Utan glädje i vad vi gör kommer vi inte lyckas. Vi uppmuntrar den positiva atmosfären där vi kan njuta av våra medarbetares och kunders framgångar.
Vi ska i vår verksamhet, och i linje med vår affärsidé, aktivt arbeta för att värna om miljön. Här nedan beskriver vi det miljöarbete vi genomför och den strävan vi har för att verka på ett så hållbart sätt som möjligt.

Det externa miljöarbetet
Omtanken om miljön och medvetenheten om att vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle är viktigt för oss och de aktiviteter som vi bedriver.

Vi är verksamma i en bransch där vi kan bidra genom att ta fram produkter och tjänster som på det ena eller andra sättet bidrar till att underlätta arbetet med att hushålla med våra gemensamma resurser. Det kan handla om att skapa tekniska tillämpningar som syftar till att minska transporter och att ge distansutbildningar.

Det är därför viktigt att vi är medvetna om att vi kan bidra till en sådan positiv utveckling. Detta formuleras i första punkten i vår miljöpolicy:

  • Vi strävar efter att utifrån våra kunders behov ta fram produkter och tjänster som kan bidra till ett hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Det interna miljöarbetet
Det är också viktigt att vi känner till och är medvetna om den egna verksamhetens påverkan på miljön. Vilka aktiviteter inom företaget påverkar miljön och vilken omfattning har denna påverkan. Detta är också formulerat i miljöpolicyn:

  • I vårt interna arbete hushåller vi med våra materiella resurser och strävar efter minskad energiförbrukning.

Miljölagar och miljömål
En tredje del som är viktigt i miljöpolicyn är att vi är medvetna om de miljölagar som vi har att rätta oss efter och de nationella miljömålen som vi alltid ska ha som en grund för vårt miljöarbete. Detta formuleras i miljöpolicyn:

  •  Vårt miljöarbete utformas i enlighet med de lagar och riktlinjer samhället satt upp.

För att vi ska ha kunna ha kunskap om vilka lagar som gäller för vår verksamhet har vi samlat miljölagarna i ett gemensamt dokument som på ett överskådligt sätt anger vilka lagar som berör oss.

Efterlevnad och uppföljning
För att säkerställa att vår miljöpolicy efterlevs och att våra målsättningar uppnås behöver miljöarbetet kontinuerligt granskas. Detta är den sista punkten i vår miljöpolicy:

  • Vi har ett systematiskt miljöarbete inom Axiell Sverige där vi genomför kontinuerliga förbättringar och översyn av processer, rutiner och medvetenhet kring miljöfrågor.

Axiell Group är paraplyorganisationen och är indelad i tre olika affärsområden: Axiell Public Library, Axiell ALM och Axiell Education & Media.

Axiell Public Library (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och Irland) utvecklar och säljer bibliotekssystem och andra produkter specialiserade på folkbibliotek såsom Axiell Arena, självbetjäningsautomater och RFID.

Axiell ALM säljer och utvecklar system för specialbibliotek, arkiv och museum.

Axiell Education & Media utvecklar och säljer system för skolbibliotek.

På Axiell Sverige arbetar vi för att du ska få en så smidig vardag som möjligt på biblioteket. Har du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig. Se våra kontaktuppgifter och lär känna oss som jobbar på Axiell Sverige >>

Klicka vidare här till andra bolag inom Axiell-koncernen om du söker våra lösningar för arkiv och museer eller skolor.

Följ oss

Vill du ta del av aktuell information om oss och om vår marknad? Då kan du antingen prenumerera på vårt nyhetsbrev, följa oss på Facebook, Twitter eller LinkedIn. Du får givetvis även ringa eller maila direkt till oss. Klicka här för att se våra kontaktuppgifter. >>